Naleving van AVG

1. Nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (AVG) in werking.
Deze verordening heeft tot doel de Europese burgers weer controle te geven over hun persoonsgegevens.
De Groep ABRISUD en haar dochterondernemingen hebben besloten uw vertrouwen te versterken met een grotere transparantie inzake de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens.
Wij delen u mee dat de Groep ABRISUD uw persoonsgegevens beschermt en dat deze niet zonder uw toestemming aan derden zullen worden meegedeeld.

2. Wij informeren u dat wij, om te voldoen aan de AVG, ons ertoe verbinden tot:

De duidelijke en ondubbelzinnige toestemming van de persoon die ons zijn persoonsgegevens verstrekt, tenzij het verzamelen van de gegevens noodzakelijk is,
Een verplichting om u in te lichten over het gebruik dat de Groep ABRISUD van uw persoonsgegevens zal maken, ongeacht of het om uw gegevens of die van onze leveranciers gaat,
Informatie over de rechten van deze personen met betrekking tot de mogelijkheid om, in voorkomend geval, bezwaar te maken tegen of in te stemmen met dergelijk gebruik, alsook het recht op toegang tot, rectificatie of verwijdering van de gegevens uit te oefenen,
Het vaststellen van bewaartermijnen voor alle gegevenscategorieën en volgens de regels van verjaring en wettelijke archivering,
Niet meer gegevens te vragen dan de Groep ABRISUD voor haar activiteit nodig heeft.

3. Ons privacybeleid

Hier is een lijst van de belangrijkste wijzigingen in ons privacybeleid:

Meer gedetailleerde en duidelijkere informatie over de gegevens die wij verzamelen en verwerken op elk moment dat u onze website gebruikt,
Meer transparantie over hoe wij gegevens kunnen delen met onze contractanten en partners, met uw toestemming,
Meer gedetailleerde informatie over uw rechten en hoe u die kunt uitoefenen.
Beschikbaarstelling van meer mogelijkheden om de door ons gebruikte cookies in te stellen (in uitvoering).
Mededeling van de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming.

4. Bescherming van persoonsgegevens

Inleiding:

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, met de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Definitie van “persoonsgegevens”

Persoonsgegevens zijn “iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”.

“Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator, of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

Welke gegevens verzamelen wij?

De informatie die via de formulieren op deze website wordt verzameld, wordt gebruikt om beter aan uw verwachtingen te voldoen.

Sommige antwoorden (met een asterisk) zijn verplicht omdat zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Als u niet antwoordt, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

Andere antwoorden zijn facultatief.

De gegevens die wij verzamelen omvatten:

Informatie met betrekking tot uw identiteit, zoals uw achternaam, voornaam, geslacht,
Uw contactgegevens, zoals postadres, e-mailadres, telefoonnummer,
Informatie over uw project (afdekking, overkapping …)
Waarom verzamelen wij uw gegevens? (doeleinden van de verwerking)

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als u daarvoor toestemming hebt gegeven of als dit gebruik is gebaseerd op een van de wettelijke gronden, namelijk

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract of precontractuele maatregelen,
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.
Uw gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

Opstellen van offertes,
Uitvoering van de bestelling, 
Facturatie, 
Eventuele service na verkoop, 
Toepassing van wettelijke en commerciële garanties.
Indien u daarmee hebt ingestemd, kunnen deze gegevens ook voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Prospection commerciale,
Het verzenden van commerciële aanbiedingen,
Uitvoering van tevredenheidsonderzoeken
Opstellen van statistieken.
Overdracht van uw gegevens

Uw gegevens zijn voorbehouden voor onze bestanden.
Ze kan echter wel worden meegedeeld aan partnerbedrijven (bedrijven die deel uitmaken van onze Groep, bedrijven die deel uitmaken van ons Netwerk, bedrijven die een partnerschapscontract hebben met onze Groep).

Uw persoonsgegevens zullen niet buiten de Europese Unie worden overgedragen. 
Duur van de bewaring van gegevens
Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden bewaard:

Voor een periode van 3 jaar voor een prospect
Gedurende maximaal 35 jaar voor een klant
Na afloop van deze perioden worden uw gegevens vernietigd of geanonimiseerd (anoniem gemaakt)

Uw rechten

Wij delen u mee dat u geniet van:

Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens,
Het recht onjuistheden in de u betreffende gegevens te laten corrigeren,
In bepaalde omstandigheden, een recht op het wissen van uw gegevens,
In bepaalde omstandigheden, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
In bepaalde omstandigheden, het recht om de verwerking te beperken,
Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens,
Het recht om toestemming in te trekken (indien toestemming vereist is).
Om deze rechten uit te oefenen, dient u een e-mail te sturen naar:

Een brief naar het volgende adres:
ABRISUD
Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming
15, Rue Louis Aygobère
ZA du Pont Peyrin
32600 L’ISLE JOURDAIN – FRANCE

Of een e-mail naar het volgende adres: dpoabrisud@abrisud.fr
Wij informeren u dat u ook het recht hebt om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (CNIL) door te schrijven naar het volgende adres:

CNIL, 3 Place de Fontenoy, TSA 80715 à 75334 PARIS Cedex – FRANCE

Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is:
De vennootschap ABRISUD 15, Rue Louis Aygobère ZA du Pont Peyrin 32600 L’ISLE JOURDAIN, RCS AUCH N°397 909 938.